A NAH által NAH – 12 -0042/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő: Heves Vármegyei Vizsgaközpont (továbbiakban Vizsgaközpont)

Székhely: 3300 Eger, Kertész utca 128.

E-mail: vizsgakozpont@hmszc.hu

Honlap: http://www.hevizsga.hu

Telefonszám: +36 30 833 1276

Adatvédelmi megbízott: Szőke Csilla (szoke.csilla@hmszc.hu)

Adatfeldolgozásra a Heves Vármegyei Vizsgaközpont, a fenntartó és a magyarországi akkreditált vizsgaközpontok szakmai irányítási, monitoring, kontrolling és minőségirányítási tevékenységek körében kerülhet sor.

Adatfeldolgozó székhelye: 3300 Eger, Kertész utca 128.

Adatfeldolgozó e-mail címe: vizsgakozpont@hmszc.hu

Adatfeldolgozó honlapjának címe: http://www.hevizsga.hu

 • Az adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja szerint.

 • Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokhoz az 1. pontban meghatározott jogalanyok kapcsolódó feladatot ellátó munkavállalói jogosultak hozzáférni feladatuk ellátása körében. Kiemelten ilyen az adatbázis létrehozása és az abból történő szelekció.

A Vizsgaközpont csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például:

– ha a rendőrség/ügyészség/adóhatóság/gyámhatóság megkeresi a Vizsgaközpontot, és a megkeresésben az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

– más akkreditált vizsgaközpontok számára az adatbázisuk bővítése céljából.

A Vizsgaközpont a beküldött dokumentumokat elektronikus formában tárolja. Az azokból felállított adatbázist és az abban szereplő személyes adatokat lokális szerveren tárolja. A Vizsgaközpont megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  • A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet a vizsgaközponttól arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– mennyi ideig kezeli,

– a Vizsgaközpont kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Vizsgaközpont az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött emailben teljesíti.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • A helyesbítéshez/változtatáshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Vizsgaközpont módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Vizsgaközpont a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti. Nem köteles a helyesbítésre az adatkezelő amennyiben a rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 • A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Vizsgaközponttól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Vizsgaközpont abban az esetben utasítja el, ha a Vizsgaközpontot a jogszabályok a személyes adatok további tárolására kötelezi. A Vizsgaközpont a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti az érintettet.

 • A zároláshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Vizsgaközpont zárolja. A kérelmet a Vizsgaközpont haladéktalanul teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja. A zárolás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Vizsgaközpont az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb jogszerűtlen célra felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen személynek továbbítaná.

Az adatkezelő a tiltakozást legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Az adatbázisban az alábbi személyes adatok kerülnek tárolásra:

név, születési név anyja neve, születési hely, idő, személyazonosító igazolvány száma, állampolgárság, nyelvismeret, TAJ-szám adóazonosító jel, lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség, munkahely neve, oktatásban és vizsgáztatásban eltöltött idő, tapasztalat, bankszámlaszám, betölteni kívánt feladatkör, korábbi munkahelyek, képzettségi adatok számítógép-felhasználói és egyéb munkával kapcsolatos készségek, nemzetközi tapasztalat, szakterületen/szakmában szerzett tapasztalat időtartama, nem oktatásban szerzett munkatapasztalat, projekt-, vizsgafeladat-készítési tapasztalat, szakértői/vizsgaellenőri névjegyzékben szereplés ténye, foglalkoztatás mértéke, nyugdíjas-e, ha igen, a nyugdíj kezdete.

Felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítása ténye: nem

Az adatkezelés célja egy, a szakértői/vizsgáztatói/jegyzői feladatok ellátásához megfelelő személyek adatait tartalmazó adatbázis felállítása. Az adatbázisból az egyes feladatok teljesítéséhez megfelelő személyek kiválasztása, számukra a vizsgáztatóknak és a feladatok készítőinek szóló továbbképzéseken való részvételi lehetőség felajánlása későbbi megbízásuk céljából.

Személyes adatok gyűjtésének forrása: a szakértői/vizsgáztatói/jegyzői feladatok ellátására jelentkező érintett.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be vagy bírósághoz fordulhat.

Panasz benyújtásának helye: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a Vizsgaközpont adatvédelmi tisztviselőjét.

Módosítás érvényes: 2023. augusztus 31.

“GDPR 4.sz melléklet” letöltése

HVV_GDPR-4.m_Adatkezelesi_egyuttmukodo-partn-mod3_20230831.pdf – Letöltve 6 alkalommal – 293,80 KB

“GDPR 6.sz melléklet” letöltése

HVV_GDPR-6.m_Adatkezelesi_vizsgazokra_mod1_20230831.pdf – Letöltve 11 alkalommal – 159,51 KB
Megszakítás